Župnija Portorož - Lucija

  • Povečaj velikost črk
  • Privzeta velikost črk
  • Zmanjšaj velikost črk
Začetna stran
E-pošta natisni PDF

CVETNA - OLJČNA NEDELJA

09. - april - 19. april 2017

IN MOJE ŽIVLJENJE, KAJ VZKLIKA JEZUSU?

Pasijon (Iz svetega evangelija po Mateju Mt 26,14-27,66)


14 Tedaj je eden izmed dvanajsterih, ki se je imenoval Juda Iškarijot, šel k velikim duhovnikom 15 in rekel: »Kaj mi hočete dati in jaz vam ga izdam?« Ti pa so mu določili trideset srebrnikov; 16 in odslej je iskal prilike, da bi ga izdal. 17 Prvi dan opresnikov pa so učenci pristopili k Jezusu in rekli: »Kje hočeš, da ti pripravimo pasho?« 18 Jezus je rekel: »Pojdite v mesto k temu in temu in mu recite: ‚Učenik pravi: Moj čas je blizu, pri tebi hočem s svojimi učenci obhajati veliko noč.‘« 19 In storili so učenci, kakor jim je bil Jezus naročil, in so pripravili pasho. 20 Ko se je pa zvečerilo, je bil z dvanajsterimi učenci pri mizi 21 in je med jedjo rekel: »Resnično, povem vam: Eden izmed vas me bo izdal.« 22 Silno so se užalostili in so začeli drug za drugim vpraševati: »Gospod, ali sem jaz?« 23 Odgovoril je: »Kateri je z menoj pomočil roko v skledo, ta me bo izdal. 24 Sin človekov sicer gre, kakor je o njem pisano, ali gorjé tistemu človeku, ki bo Sina človekovega izdal; bolje bi bilo zanj, ko bi se ne bil rodil.« 25 In izdajavec Juda je spregovoril ter rekel: »Učenik, ali sem jaz?« Reče mu: »Ti si!« 26 Pri večerji je Jezus vzel kruh, ga blagoslovil in razlomil, dal učencem in rekel: »Vzemite, jejte, to je moje telo.« 27 In vzel je kelih, se zahvalil, jim ga dal in rekel: »Pijte iz njega vsi! 28 To je namreč moja kri zaveze, ki se za mnoge preliva v odpuščenje grehov. 29 Povem vam pa: Poslej ne bom pil od tega sadu vinske trte do tistega dne, ko bom z vami novega pil v kraljestvu svojega Očeta.« 30 Nato so zapeli zahvalno pesem in odšli na Oljsko goro. 31 Tedaj jim Jezus reče: »Vsi vi se boste to noč pohujšali nad menoj; zakaj pisano je: ‚Udaril bom pastirja in ovce črede se bodo razkropile.‘ 32 Ko pa bom vstal, pojdem pred vami v Galilejo.« 33 Spregovoril pa je Peter in mu rekel: »Če se bodo vsi pohujšali nad teboj, se jaz nikdar ne bom.« 34 Jezus mu pravi: »Resnično, povem ti: To noč, preden bo petelin zapel, me boš trikrat zatajil.« 35 Peter mu reče: »Tudi če bi bilo treba s teboj umreti, te ne bom zatajil.« Tako so rekli tudi vsi drugi učenci. 36 Tedaj pride Jezus z njimi na pristávo, ki se imenuje Getsemani, in reče učencem: »Sédite tukaj; medtem pojdem tja in bom molil.« 37 In vzel je s seboj Petra in oba Zebedejeva sinova in se je začel žalostiti in trepetati. 38 Tedaj jim reče: »Moja duša je žalostna do smrti. Ostanite tukaj in čujte z menoj!« 39 Nato je šel malo dalje, padel na svoj obraz in molil: »Moj Oče, ako je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene; vendar ne, kakor jaz hočem, ampak kakor ti.« 40 In vrne se k učencem in jih najde speče; pravi torej Petru: »Takó, eno uro niste mogli čuti z menoj? 41 Čujte in molite, da ne pridete v skušnjavo! Duh je sicer voljan, toda meso je slabo.« 42 Zopet drugič je odšel in molil: »Moj Oče, ako ta kelih ne more mimo iti, ne da ga pijem, zgódi se tvoja volja!« 43 In ko se je vrnil, jih je spet našel speče, kajti njih oči so bile dremotne. 44 Pustil jih je in spet odšel in v tretje molil, govoreč iste besede. 45 Nato pride k svojim učencem in jim reče: »Zdaj spíte in počivajte! Glejte, približala se je ura, v kateri bo Sin človekov izdan v roke grešnikom. Vstanite, pojdimo! 46 Glejte, tisti, ki me bo izdal, se je približal!« 47 Ko je še govoril, glej, je prišel Juda, eden izmed dvanajsterih, in z njim velika množica z meči in koli, poslana od vélikih duhovnikov in ljudskih starešin. 48 Njegov izdajavec pa jim je bil dal to znamenje: »Kogar bom poljubil, tisti je, njega primite!« 49 In takoj je stopil k Jezusu in rekel: »Pozdravljen, Učenik!« in ga je poljubil. 50 Jezus mu je rekel: »Prijatelj, stôri, za kar si prišel.« Tedaj so pristopili, stegnili roke po Jezusu in ga prijeli. 51 In glej, eden izmed teh, ki so bili z Jezusom, je stegnil roko, potegnil svoj meč, mahnil po služabniku velikega duhovnika in mu odsekal uho. 52 Tedaj mu Jezus reče: »Spravi meč na njegovo mesto; zakaj vsi, ki za meč primejo, bodo z mečem končani. 53 Ali misliš, da bi ne mogel prositi svojega Očeta in bi mi takoj poslal več ko dvanajst legij angelov? 54 Kako naj se torej spolnijo pisma, da se mora tako zgoditi?« 55 Tisto uro je Jezus rekel množici: »Kakor nad razbojnika sta prišli z meči in koli, da bi me prijeli. Dan na dan sem sedèl pri vas v templju in učil, in me niste prijeli.« 56 Vse to pa se je zgodilo, da so se spolnila pisma prerokov. Tedaj so ga vsi učenci zapustili in zbežali. 57 Ti, ki so Jezusa prijeli, so ga odpeljali k velikemu duhovniku Kajfu, kjer so se zbrali pismouki in starešine. 58 Peter pa je od daleč šel za njim do dvorišča velikega duhovnika; vstopil je in sédel med služabnike, da bi videl konec. 59 Veliki duhovniki in ves veliki zbor so iskali krivega pričevanja zoper Jezusa, da bi ga obsodili na smrt, 60 pa ga niso našli, dasi je nastopilo mnogo lažnivih prič. Naposled sta nastopili dve lažnivi priči 61 in rekli: »Ta je dejal: ‚Tempelj božji morem podreti in ga v treh dneh zopet postaviti.‘« 62 In vstal je veliki duhovnik ter mu rekel: »Ne boš nič odgovoril na to, kar ti zoper tebe pričajo?« Jezus pa je molčal. 63 In veliki duhovnik mu je rekel: »Rotim te pri živem Bogu, da nam izjaviš, ali si ti Kristus, božji Sin.« 64 Jezus mu je odgovoril: »Ti si to rekel. Toda povem vam: Poslej boste videli Sina človekovega sedeti na desnici Vsemogočnega in priti na oblakih neba.« 65 Tedaj je veliki duhovnik raztrgal svoja oblačila in dejal: »Bogokletje je izrekel! Kaj nam je treba še prič? Glejte, zdaj ste slišali bogokletje; kaj se vam zdi?« 66 Ti so odgovorili: »Smrt zasluži.« 67 Nato so mu v obraz pljuvali in ga bíli s pestmi. Nekateri so ga tolkli po licu, 68 govoreč: »Prerokuj nam, Kristus: kdo te je udaril?« 69 Peter pa je sedèl zunaj na dvorišču. In stopila je k njemu neka dekla in dejala: »Tudi ti si bil z Jezusom Galilejcem.« 70 On pa je pred vsemi tajil, govoreč: »Ne vem, kaj praviš.« 71 Ko je šel na prostor pri vratih, ga je zagledala druga in je tam navzočim rekla: »Tudi ta je bil z Jezusom Nazarečanom.« 72 In zopet je tajil, in sicer s prisego: »Ne poznam tega človeka!« 73 Malo nato pa so pristopili tam stoječi in Petru rekli: »Zares si tudi ti izmed njih, saj te tudi tvoja govorica izdaja.« 74 Tedaj se je začel rotiti in prisegati: »Ne poznam tega človeka!« In takoj je petelin zapel. 75 In Peter se je spomnil besede, ki mu jo je rekel Jezus: »Preden bo petelin zapel, me boš trikrat zatajil.« In šel je ven in se bridko zjokal. 1 Ko pa se je zdanilo, so vsi veliki duhovniki in ljudski starešine sklenili zoper Jezusa, da ga izdajo v smrt. 2 In zvezali so ga in odpeljali ter izročili poglavarju Ponciju Pilatu. 3 Ko je izdajavec Juda zdaj videl, da so ga obsodili, se je skesal, prinesel velikim duhovnikom in starešinam trideset srebrnikov 4 in rekel: »Grešil sem, ker sem izdal nedolžno kri.« Ti so mu rekli: »Kaj nam mar, ti glej!« 5 In vrgel je srebrnike v tempelj in se oddaljil; in šel je ter se obesil. 6 Veliki duhovniki pa so srebrnike pobrali in rekli: »Ne smemo jih deti v tempeljsko zakladnico, ker so cena krvi.« 7 Posvetovali so se in zanje kupili lončarjevo njivo, da bi bila za pokopališče tujcev. 8 Zato se tista njiva do današnjega dne imenuje Njiva krvi. 9 Tedaj se je spolnilo, kar je rekel prerok Jeremija: »In vzeli so trideset srebrnikov, ceno ocenjenega, ki so ga ocenili Izraelovi sinovi, 10 in so jih dali za lončarjevo njivo, kakor mi je bil naročil Gospod.« 11 Jezusa so torej postavili pred poglavarja in poglavar ga je vprašal: »Ti si judovski kralj?« Jezus mu je odgovoril: »Sem.« 12 In ko so ga veliki duhovniki in starešine tožili, ni nič odgovoril. 13 Tedaj mu Pilat reče: »Ne slišiš, koliko zoper tebe pričajo?« 14 In na nobeno besedo mu ni odgovoril, tako da se je poglavar zelo čudil. 15 O prazniku pa je imel poglavar navado, da je ljudstvu izpustil ujetnika, katerega so hoteli. 16 Imel je takrat zloglasnega ujetnika, ki mu je bilo ime Baraba. 17 Ko so se torej zbrali, jim je Pilat rekel: »Koga hočete, da vam izpustim: Baraba ali Jezusa, ki se imenuje Kristus?« 18 Vedel je namreč, da so ga izdali iz zavisti. 19 Ko je sedèl na sodnem stolu, mu je njegova žena sporočila: »Nič ne imej s tem pravičnim, kajti danes sem v sanjah zaradi njega veliko trpela.« 20 Veliki duhovniki in starešine pa so ljudstvo pregovorili, naj zahtevajo Baraba in pogubijo Jezusa. 21 Spregovoril je poglavar in jih vprašal: »Katerega od teh dveh hočete, da vam izpustim?« Rekli so: »Baraba.« 22 Pilat jim reče: »Kaj naj torej storim z Jezusom, ki se imenuje Kristus?« Vsi rekó: »Križan naj bo!« 23 Poglavar jim je rekel: »Kaj je vendar hudega storil?« Ti pa so še bolj kričali: »Križan naj bo!« 24 Ko je Pilat sprevidel, da nič ne opravi, ampak da hrup še bolj narašča, je vzel vode in si vpričo ljudstva umil roke, govoreč: »Nedolžen sem pri krvi tega pravičnega, vi glejte!« 25 In vse ljudstvo je odgovorilo in reklo: »Njegova kri na nas in naše otroke!« 26 Tedaj jim je izpustil Baraba, Jezusa pa je dal bičati in ga nato izročil, da bi bil križan. 27 Poglavarjevi vojaki so potem vzeli Jezusa v sodno hišo in zbrali okrog njega vso četo. 28 In slekli so ga ter ogrnili s škrlatnim plaščem; spletli so krono iz trnja in mu jo dali na glavo in trst v njegovo desnico. 29 In poklekovali so pred njim ter ga zasmehovali, govoreč: »Pozdravljen, judovski kralj!« 30 Opljuvali so ga in mu vzeli trst ter ga bíli po glavi. 31 Ko so ga nehali zasmehovati, so mu slekli plašč in ga oblekli v njegova oblačila ter ga odvedli, da bi ga križali. 32 Gredoč ven pa so našli moža iz Cirene, z imenom Simon; tega so prisilili, da je nesel njegov križ. 33 In ko so prišli na kraj, ki se imenuje Golgota, to je Lobanja, 34 so mu dali piti vina, mešanega z žolčem; pokusil je, pa ni hotel piti. 35 Ko so ga pribili na križ, so si po žrebu razdelili njegova oblačila. 36 In sedeli so tam ter ga stražili. 37 In nad njegovo glavo so deli napis o njegovi krivdi: »To je Jezus, judovski kralj.« 38 Takrat sta bila z njim križana dva razbojnika, eden na desni in eden na levi. 39 Mimo gredoči pa so ga sramotili, zmajevali z glavo 40 in govorili: »Ti, ki podiraš tempelj in ga v treh dneh postavljaš, réši sam sebe! Če si božji Sin, stopi s križa!« 41 Enako so se mu posmehovali tudi veliki duhovniki s pismouki in starešinami in so govorili: 42 »Drugim je pomagal, sam sebi ne more pomagati. Če je Izraelov kralj, naj stopi zdaj s križa in bomo vanj verovali. 43 V Boga je zaupal; naj ga zdaj reši, če mu dobro hoče; saj je rekel: ‚Božji Sin sem.‘« 44 Prav tako sta ga sramotila tudi razbojnika, ki sta bila z njim križana. 45 Ob šesti uri se je stemnilo po vsej zemlji do devete ure. 46 Okoli devete ure je Jezus z močnim glasom zaklical: »Elí, Elí, lama sabaktáni?« to je: »Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?« 47 Ko se nekateri izmed tam stoječih (to) slišali, so govorili: »Ta kliče Elija.« 48 Takoj je eden izmed njih pritekel, vzel gobo, jo napolnil s kisom, nataknil na trst in mu dajal piti. 49 Drugi pa so govorili: »Pústi, poglejmo, ali ga pride Elija rešit.« 50 Jezus pa je spet zaklical z močnim glasom in izdihnil. 51 In glej, zagrinjalo v templju se je pretrgalo na dvoje od vrha do tal, zemlja se je stresla, skale so se razpočile, 52 grobovi so se odprli in mnogo teles svetnikov, ki so bili zaspali, je vstalo. 53 In po njegovem vstajenju so šli iz grobov in prišli v sveto mesto ter se mnogim prikazali. 54 Ko pa so stotnik in ti, ki so z njim stražili Jezusa, videli potres in kar se je zgodilo, so se silno prestrašili in so govorili: »Resnično, ta je bil božji Sin!« 55 Bile pa so tam in so od daleč gledale mnoge žene, ki so bile iz Galileje prišle za Jezusom in mu stregle; 56 med njimi je bila Marija Magdalena in Marija, mati Jakobova in Jožefova, in mati Zebedejevih sinov. 57 Ko pa se je zvečerilo, je prišel bogat mož iz Arimateje, z imenom Jožef, ki je bil tudi sam Jezusov učenec; 58 ta je stopil k Pilatu in poprosil za Jezusovo telo. Tedaj je Pilat ukazal, naj se telo izroči. 59 In Jožef je telo vzel, zavil v čisto tančico 60 in ga položil v svoj novi grob, ki ga je bil vsekal v skalo. Potem je k vhodu v grob zavalil velik kamen in odšel. 61 Bili pa sta tam Marija Magdalena in druga Marija in sta sedeli nasproti grobu. 62 Drugi dan, to je po pripravljanju, so se veliki duhovniki in farizeji zbrali pri Pilatu 63 in so govorili: »Gospod, spomnili smo se, da je oni zapeljivec, ko je bil še živ, rekel: ‚Čez tri dni bom vstal.‘ 64 Ukaži torej, naj se grob do tretjega dne zavaruje, da morda ne pridejo njegovi učenci, ga ukradejo in ljudstvu porečejo: ‚Od mrtvih je vstal.‘ In zadnja prevara bi bila hujša od prve.« 65 Pilat jim je rekel: »Imejte stražo! Pojdite in zavarujte, kakor veste!« 66 Oni so šli, kamen zapečatili in grob zavarovali s stražo.


Zadnjič posodobljeno Nedelja, 09 April 2017 15:17